Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Vương Nhữ Chu
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (cuối thế kỷ 14) Làm quan dưới triều Thuận Tông và các triều tiếp theo, lên đến chức Thiên bảo. Vương Nhữ Chu đã giúp thực hiện sáng kiến của Hồ Quí Ly định ra nghi lễ triều đình và qui chế về tiền giấy
Comments and discussion on the word "Vương Nhữ Chu"