Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
a couple of
Jump to user comments
Noun
 • một vài (vật, người,...)
  • You will be ok in a couple of days.
   Trong một vài ngày tới bạn sẽ ổn thôi.
 • hai người/ vật
  • There are a couple of girls waiting for him.
   Có hai cô gái đang chờ anh ta.
Related words
Related search result for "a couple of"
Comments and discussion on the word "a couple of"