Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
a posteriori
/'eipɔs,teri'ɔ:rai/
Jump to user comments
phó từ & tính từ
 • theo phép quy nạp
  • method a_posteriori
   phương pháp quy nạp
 • hậu nghiệm
  • probability a_posteriori
   (toán học) xác suất hậu nghiệm
Comments and discussion on the word "a posteriori"