Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
aberration
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • (vật lý) quang sai.
  • Aberration angulaire
   quang sai góc
  • Aberration de la lumière
   quang sai ánh sáng
 • (thiên văn) tinh sai.
 • sự sai, sự sai lạc, sự lệch lạc
  • Aberration chromatique
   sắc sai
  • Aberration mentale
   sự lệch lạc tinh thần.
 • (nghĩa rộng) điên rồ; ý kiến lệch lạc; hành vi lệch lạc
  • Un moment d'aberration
   một phút điên rồ
  • C'est une véritable aberration
   qủa là một hành vi điên rồ.
Related search result for "aberration"
Comments and discussion on the word "aberration"