Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
above-named
Jump to user comments
Adjective
  • đã được đề cập đến trước đó, đã nói ở trên
Related search result for "above-named"
Comments and discussion on the word "above-named"