Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
acéphale
Jump to user comments
tính từ
 • (động vật học) không đầu
  • Monstre acéphale
   quái vật không đầu
  • Mollusques acéphales
   động vật thân mềm không đầu
 • không có cá tính
 • (sử học) không có người lãnh đạo, không có lãnh tụ
  • Gouvernement acéphale
   chính phủ không có người lãnh đạo
danh từ giống đực
 • quái thai không đầu
 • (số nhiều, từ cũ nghĩa cũ) động vật thân mềm mang tấm
Related search result for "acéphale"
Comments and discussion on the word "acéphale"