Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
accipitral
/æk'sipitrəl/
Jump to user comments
tính từ
  • (thuộc) chim ưng; như chim ưng
  • tham mồi (như chim ưng); tham tàn
  • tinh mắt (như chim ưng)
Comments and discussion on the word "accipitral"