Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
aerobiology
/'eəroubai'ɔlədʤi/
Jump to user comments
danh từ
  • khoa sinh vật không khí (nghiên cứu các vi sinh vật và bào tử trong không khí)
Comments and discussion on the word "aerobiology"