Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
affranchir
Jump to user comments
ngoại động từ
 • giải phóng (nô lệ, nông nô), giải thoát
  • Affranchir un peuple de la tyrannie
   giải phóng một dân tộc ra khỏi bạo quyền
  • Affranchir de la misère
   giải thoát khỏi cảnh khốn cùng
 • dán tem
  • Affranchir une lettre
   dán tem vào thư
  • Lettre insuffisamment affranchie
   thư dán không đủ tem
 • (thông tục) bày cho, cho biết
 • (thú y học) thiến, hoạn
 • làm cho (một lá bài) ăn đứt các lá bài khác
 • (nông nghiệp) vùi chỗ ghép (cho cành ghép ra rễ)
 • (từ cũ, nghĩa cũ) miễn (thuế)
Related words
Related search result for "affranchir"
Comments and discussion on the word "affranchir"