Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
affreightment
/ə'freitmənt/
Jump to user comments
danh từ
  • (hàng hải) sự thuê tàu, chở hàng
    • contract of affreightment
      giao kèo thuê tàu chở hàng
Comments and discussion on the word "affreightment"