Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
afield
/ə'fi:ld/
Jump to user comments
phó từ
 • ở ngoài đồng, ở ngoài ruộng; ra đồng, ra ruộng
  • to lead cattle afield
   dắt trâu bò ra đồng
 • xa; ở xa
 • xa nhà ((thường) far afield)
  • to go far afield
   đi xa
 • (quân sự) ở ngoài mặt trận
  • to be afield
   ở ngoài mặt trận
Comments and discussion on the word "afield"