Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
alcôve
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • hốc kê giường (trong phòng ngủ)
 • đời sống khuê phòng, nơi ân ái
  • Des histoires d'alcôves
   chuyện phòng the
  • Les secrets de l'alcôve
   bí mật khuê phòng, bí mật phòng the
Comments and discussion on the word "alcôve"