Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
alcarazas
Jump to user comments
danh từ giống đực
  • bình lạnh (bình đựng nước bằng đất xốp, khiến nước bốc hơi mà lạnh đi)
Comments and discussion on the word "alcarazas"