Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
allotropie
Jump to user comments
danh từ giống cái (giống đực allotropisme)
  • (hóa học) hiện tượng tha hình, hiện tượng khác hình
Comments and discussion on the word "allotropie"