Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
ambulance-chaser
/'æmbjuləns,sʃeizə/
Jump to user comments
danh từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) luật sư chuyên xúi giục người bị nạn xe cộ làm đơn kiện đòi bồi thường
Related search result for "ambulance-chaser"
Comments and discussion on the word "ambulance-chaser"