Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
analgesic
/,ænæl'dʤesik/ Cách viết khác : (analgetic) /,ænæl'dʤetik/
Jump to user comments
tính từ
  • (y học) làm mất cảm giác đau, làm giảm đau
danh từ
  • (y học) thuốc làm giảm đau
Related words
Related search result for "analgesic"
Comments and discussion on the word "analgesic"