Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
annihilationism
/ə,naiə'leiʃənizm/
Jump to user comments
danh từ
  • (tôn giáo) cho rằng linh hồn người có tội nếu không sám hối sẽ bị trầm luân)
Comments and discussion on the word "annihilationism"