Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
antimicrobial
Jump to user comments
Adjective
  • có thể tiêu diệt, ngăn chặn sự phát triển của các vi sinh vật gây bệnh
Noun
  • tác nhân (sức nóng, phóng xạ, hay chất hóa học) tiêu diệt được các vi sinh vật có thể mang mầm bệnh
Related words
Comments and discussion on the word "antimicrobial"