Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
anything
/'eniθiɳ/
Jump to user comments
danh từ & đại từ
 • vật gì, việc gì (trong câu phủ định và câu hỏi)
  • have you anything to drink?
   anh có gì để uống không?
  • is there anything to do?
   có việc gì làm không?
  • he doesn't do anything
   hắn không làm gì hết
  • without doing anything whatever
   không làm một việc gì hết
 • bất cứ việc gì, bất cứ vật gì (trong câu khẳng định)
  • anything you like
   bất cứ cái gì mà anh thích
  • anything else
   bất cứ vật nào khác
  • if anything should happen to him
   nếu có việc gì xảy ra cho nó
  • anything but
   là bất cứ cái gì chỉ trừ; không... chút nào
  • he is anything but a coward
   hắn có thể là bất cứ cái gì chỉ trừ là một thằng hèn
  • he is anything but good
   hắn không tốt chút nào
  • if anything
   có thể, có lẽ, có thế chăng
  • if anything, he is worse than yesterday
   có thể là sức khoẻ của anh ta hôm nay còn kém hôm qua
IDIOMS
 • like anything
  • (thông tục) hết sức, vô cùng, cực kỳ
   • to run like anything
    chạy hết tốc lực
   • to work like anything
    làm việc hết sức mình
Comments and discussion on the word "anything"