Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
apothem
/'æpəθem/
Jump to user comments
danh từ
  • (toán học) đường trung đoạn
    • apothem of a regular polygon
      trung đoạn một hình nhiều góc đều
Comments and discussion on the word "apothem"