Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
apparaître
Jump to user comments
nội động từ
 • hiện ra, xuất hiện
  • Cette espèce a apparu à l'ère tertiaire
   loài này đã xuất hiện ở kỷ thứ ba
  • "Les magiciens faisaient apparaître les morts"
   các pháp sư làm cho người chết hiện về
  • Ce témoignage fait apparaître sa culpabilité
   bằng chứng này cho thấy rõ tội lỗi của hắn
 • Il apparaît que+ té ra là; mới rõ là
Related words
Related search result for "apparaître"
Comments and discussion on the word "apparaître"