Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
application form
/,æpli'keiʃn'blænk/ Cách viết khác : (/application_form/) /,æpli'keiʃn'fɔ:m/
Jump to user comments
danh từ
  • mẫu đơn có sẵn để tư khai khi xin việc
Related search result for "application form"
Comments and discussion on the word "application form"