Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
approvisionnement
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự cung cấp, sự tiếp tế
  • Approvisionnement d'une ville en eau
   sự cung cấp nước cho thành phố
  • Approvisionnement d'une armée en munitions
   sự tiếp tế đạn dược cho một đạo quân
 • (số nhiều) hàng tiếp tế, hàng cung ứng
  • service d'approvisionnement
   bộ phận tiếp liệu (trong xí nghiệp)
Related search result for "approvisionnement"
Comments and discussion on the word "approvisionnement"