Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
artillerist
/ɑ:'tilərist/ Cách viết khác : (artilleryman) /ɑ:'tilərimən/
Jump to user comments
danh từ
  • (quân sự) pháo thủ, bộ đội pháo binh
Comments and discussion on the word "artillerist"