Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
ash-box
/'æʃbɔks/ Cách viết khác : (ash-bin) /'æʃbin/ (ash-pan) /'æʃpæn/ (ash-pit) /'æʃpit/
Jump to user comments
danh từ
  • (kỹ thuật) hố tro, máng tro, hộp tro (ở xe lửa)
Comments and discussion on the word "ash-box"