Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
attiédir
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm ấm lên; làm bớt nóng
  • Le vent attiédit l'atmosphère
   gió làm không khí bớt nóng
 • làm nhạt
  • Attiédir l'amitié
   làm phai nhạt tình bạn
Related words
Comments and discussion on the word "attiédir"