Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
award-winning
Jump to user comments
Adjective
  • được nhận quyết định cho thầu
  • được nhận phần thưởng, tặng thưởng
Related search result for "award-winning"
Comments and discussion on the word "award-winning"