Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French)
bàn phím
Jump to user comments
noun  
 • Keyboard
  • nhấn một phím trên bàn phím
   to press a key on the keyboard
  • người thao tác trên một bàn phím
   a keyboarder
  • bàn phím nhỏ trên máy điện thoại (thay cho dĩa quay số)
   key-pad
Comments and discussion on the word "bàn phím"