Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
bán kính
Jump to user comments
noun  
 • Radius
  • bán kính hình tròn
   The radius of a circle
  • cảnh sát đã lục soát tất cả các khu rừng trong vòng bán kính sáu dặm
   the police searched all the woods within a radius of six miles
Comments and discussion on the word "bán kính"