Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
bình địa ba đào
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • ý nói những sự bất trắc trong đời người, chẳng khác gì đất bằng lại nổi sóng
Comments and discussion on the word "bình địa ba đào"