Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
bình định
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • pacifier
  • Bình định một vùng
   pacifier une région
  • người bình định
   pacificateur
  • sự bình định
   pacification
Related search result for "bình định"
Comments and discussion on the word "bình định"