Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
bông đùa
Jump to user comments
 
 • Joke
  • nói bông đùa mấy câu
   to say a few words in joke
  • giọng bông đùa
   a joking tone
Related search result for "bông đùa"
Comments and discussion on the word "bông đùa"