Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, )
ba chìm bảy nổi
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Sống long đong, lận đận, gian truân, vất vả, bao phen khổ sở: Cuộc đời ba chìm bảy nổi.
Comments and discussion on the word "ba chìm bảy nổi"