Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
bachelor
/'bætʃələ/
Jump to user comments
danh từ
 • người chưa vợ
 • (người đậu bằng) tú tài
  • Bachelor of Arts
   tú tài văn chương
 • (sử học) kỵ sĩ, hiệp sĩ
IDIOMS
 • bachelor girl
  • cô gái sống độc thân, cô gái ở vậy
Related search result for "bachelor"
Comments and discussion on the word "bachelor"