Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
badger-drawing
/'bædʤə,beitiɳ/ Cách viết khác : (badger-drawing) /'bædʤə,drɔ:iɳ/
Jump to user comments
danh từ
  • sự suỵt cho khua lửng ra khỏi hang
Related search result for "badger-drawing"
Comments and discussion on the word "badger-drawing"