Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
badminton
/'bædmintən/
Jump to user comments
danh từ
  • (thể dục,thể thao) cầu lông
  • rượu vang đỏ pha đường và xô đa
Related search result for "badminton"
  • Words contain "badminton" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    cầu lông ăn đứt
Comments and discussion on the word "badminton"