Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
beyond doubt
Jump to user comments
Adjective
  • không bị nghi ngờ, ngoài phạm vi bị tình nghi; quá rõ ràng nên không thể nghi ngờ được
Adverb
  • theo cách không thể nghi ngờ được, đến độ không thể nghi ngờ được
Related search result for "beyond doubt"
Comments and discussion on the word "beyond doubt"