Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
bienheureux
Jump to user comments
tính từ
 • có phúc lớn; hạnh phúc, rất sung sướng
  • Une vie bienheureuse
   cuộc đời hạnh phúc
 • may mắn
  • Une bienheureuse rencontre
   một sự gặp gỡ may mắn
 • (tôn giáo) cực lạc
danh từ giống đực
 • (tôn giáo) người ở cõi cực lạc
 • (tôn giáo) vị tuyên thánh
  • se réjouir comme un bienheureux
   vui sướng hả hê
Related words
Comments and discussion on the word "bienheureux"