Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
blackberry
/'blækbəri/
Jump to user comments
danh từ
  • (thực vật học) cây mâm xôi
  • quả mâm xôi
IDIOMS
  • as plentiful as black berries
    • nhiều thừa mứa, muốn bao nhiêu cũng có
Comments and discussion on the word "blackberry"