Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
branle-bas
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • (hàng hải) sự xếp dọn; sự chuẩn bị
  • Branle-bas du matin
   sự xếp dọn khi thức dậy
  • Branle-bas de combat
   sự chuẩn bị chiến đấu
 • tình trạng lộn xộn, sự náo động
  • Le branle-bas des départs
   sự náo động khi ra đi
Comments and discussion on the word "branle-bas"