Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
cérémonial
Jump to user comments
danh từ giống đực (số nhiều cérémonials)
 • lễ nghi
 • (tôn giáo) sách lễ nghi
 • (từ cũ, nghĩa cũ) nghi lễ xã giao
  • Très attaché au cérémonial
   rất chú trọng nghi lễ xã giao
Related search result for "cérémonial"
 • Words contain "cérémonial" in its definition in Vietnamese - French dictionary: 
  lễ nghi nghi thức
Comments and discussion on the word "cérémonial"