Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary
cắt tai
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • essoriller (un chien...)
  • Chảy máu tai
   (y học) otorragie;
  • Chảy dịch tai
   (y học) otorrhée
  • Đá tai (động vật học)
   oolithe
  • Đau tai
   otalgie
  • Có tai (thực vật học)
   auriculé
  • Khoa tai
   otologie
  • Làm nóng tai
   échauffer les oreilles (à quelqu'un)
  • ống soi tai
   otoscope;
  • Phép xem đá tai định tuổi cá
   otolithométrie
  • Xơ cứng tai
   (y học) otosclérose.
  • Túi tai (động vật học)
   otocyste
  • Viêm tai (y học)
   otite
 • donner une tape (une claque) à l'oreille; donner une taloche (une talmouse).
  • Tai cho nó mấy cái
   donne-lui quelques claques à l'oreile.
Comments and discussion on the word "cắt tai"