Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
cagoulard
Jump to user comments
danh từ
  • (sử học) thành viên của cagula (đảng viên một đảng phản động Pháp vào những năm 1930 - 1940)
Comments and discussion on the word "cagoulard"