Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
canary-yellow
Jump to user comments
Adjective
  • có màu của chim hoàng yến; có màu vàng nhạt, vàng dịu
Related search result for "canary-yellow"
Comments and discussion on the word "canary-yellow"