Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
chán nản
Jump to user comments
adj  
  • Disheartened, dispirited
    • khó khăn chưa mấy mà đã chán nản thì còn làm gì được
      if one is disheartened by not so many difficulties, nothing can get done
Comments and discussion on the word "chán nản"