Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary
chồng khít
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • (math.) coïncider
  • Hai hình chồng khít lên nhau
   deux figures qui coïncident
  • sự chồng khít
   la coïncidence
Comments and discussion on the word "chồng khít"