Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary
cho được
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • pour; afin de; en vue de
  • Cho được yên thân
   pour être tranquille
  • Cho được hoà bình lâu dài
   en vue d'une paix durable
Comments and discussion on the word "cho được"