Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary
cho đến
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • jusque; jusqu'à
  • Nó theo tôi cho đến tận nhà
   il m'accompagne jusque chez moi
  • Cho đến lúc chết
   jusqu'à la mort
  • Tôi sẽ ở lại cho đến lúc anh về
   je resterai jusqu'à ce que vous veniez
 • même
  • Cho đến các cụ già cũng đến
   même les vieillards sont venus
  • cho đến mức
   jusqu'à concurrence de
  • cho đến đây ; cho đến nay
   jusqu' ici
  • cho đến đó ; cho đến lúc ấy
   jusque là
Related search result for "cho đến"
Comments and discussion on the word "cho đến"