Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
cho phép
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • autoriser; permettre; accorder une permission
  • Cho phép khai thác mỏ
   autoriser à exploiter une mine
  • Cho phép nghỉ ngơi
   permettre (à quelqu' un) de se reposer
  • Cho phép làm việc gì
   accorder la permission de faire quelque chose
Comments and discussion on the word "cho phép"