Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
ciudad trujillo
Jump to user comments
Noun
  • thành phố Santo Domingo. là thành phố có cư dân Châu Âu lâu đời nhất ở Mỹ, có nhà thờ, bệnh viện và tu viện cổ nhất phía tây bán cầu.
Comments and discussion on the word "ciudad trujillo"